All posts by Riso

Skutočný motor myslenia

‹Billy› Eduard Albert Meier
680. kontakt, pondelok 7. mája 2017, 13.07 h

Billy: … Mnoho ľudí má ale úplné nejasnosti, či život po smrti existuje, pretože si tiež nemôžu vysvetliť, ako je ich vedomie vytvorené. Od tvojho otca Sfath som sa v mladom veku a neskôr z pamäťových bánk Nokodemiona dozvedel, že existencia vedomia je založená na výmene informácií medzi materiálnym ľudským vedomím a duchovne energetickým svetom Stvorenia, Univerzálnym vedomím. To nemohol vlastne doteraz nijaký pozemšťan vysvetliť, následne ani nikto skutočne vyučovať, že tiež po smrti ešte vedomie ďalej existuje impluzne-energeticky, avšak už nie aktuálne, ale vo forme ako bolo povedané, impulznej energie vedomia a vedomostí, a síce uložené v pamäťových bankách, zatiaľ čo naproti tomu obsah materiálneho vedomia po úmrtí v rovine bloku celkového vedomia sa rozpadne, po čom pre nasledujúcu osobnosť je vytvorené nové vedomie ako aj nové podvedomie a takisto nová osobnosť a toto potom ako blok sa narodí.

… celý text v pdf s nemeckým originálom a so slovenským prekladom
DE – SK version skutocny motor myslenia

O mužoch a ženách…

Ak ide o stvorenie, resp. o korunu stvorenia, vždy sa muž prederie do popredia a postaví sa pred všetko ostatné – vrátane ženy. Niektorí skutočne veria, že sú pánmi tvorstva a že teda prevyšujú ženské pohlavie a musia mu vládnuť. Prinajmenšom to tak platí v prípade mužského sveta, ktorý sa mylne domnieva, ako kedysi Albertus Magnus a spol., že ženy sú podradné stvorenia, hlúpe, nesamostatné a naivné, čo je vyjadrené skutočnosťou, že spolu s inými neslávne znanými vecami im tiež chýba logika na to, aby sa samostatne a bez mužskej pomoci mohli vysporiadať s každodennými ťažkosťami, s prácou, s úlohami a vlastne i so životom ako takým. Okrem toho tento typ mužov vážne predpokladá, že ženské pohlavie je všeobecne nekontrolovateľné, netvorivé a nemorálne v myslení, cítení a konaní, to všetko údajne popri vrodenej bezmocnosti v každom ohľade – naskrze slabšie pohlavie.

… celý text v pdf s nemeckým originálom a so slovenským prekladom
DE – SK version o zenach a muzoch

 

Čo je to skutočné priateľstvo

Billy
No, takže takto: Čo sa mňa týka, z môjho pohľadu sa správam ku všetkým ľuďom ako priateľ, vrátane tých, ktorí sú proti mne a ohovárajú ma. Takéto je moje správanie voči všetkým ľuďom, pričom môžem povedať, že voči nikomu, voči žiadnemu človeku, nevyjadrujem nenávistné myšlienky ani pocity nenávisti, a to ani vtedy, keď mi vynadajú, keď mi klamú a ohovárajú ma atď.

Ptaah
Prepáč, že ťa preruším, ale mám námietku. Chcem k tomu niečo povedať, aby som to hneď na začiatku uviedol na pravú mieru, a totiž že sa často stáva, že ťa urážajú, ohovárajú a že ti klamú. To sa stáva, ako vravím, pomerne často, pričom ale dotyčných ľudí, ktorí ťa všemožne potupujú, necháš v naivnej domnienke, že si ich zákerné verbálne útoky neuvedomuješ.

Billy
Dobre teda, ako myslíš, z pohľadu, ktorý som prevzal od Sfath a celý život som sa ho držal a určite ho ešte budem do istej miery budovať, môžem vysvetliť, ako vyzerá efektívne priateľstvo v podobe rozsiahlej zbierky predpokladov, ktoré vychádzajú zo Sfath učenia a ja ich zhrniem vlastnými slovami, a to ako pre ženské, tak aj pre mužské pohlavie. Celú vec chcem teda ozrejmiť nasledovne:

… celý text v pdf s nemeckým originálom a so slovenským prekladom
DE – SK version co je skutocne priatelstvo

Oslobodenie vedomia

 1.                 3. Oslobodenie vedomia

 1. Keď predovšetkým podľa najlepších síl sa bude pokúšať podržať ľudí, zvieratá, rastliny a udalosti voči čistému pozorovaniu (v čistom pozorovaní), tak bude ihneď pociťované, že tento čas plynie omnoho harmonickejšie ako ten, v ktorom človek najľahším pokušeniam v slove i čine a v cite i myšlienke povolí “zakročiť”.

 2. Človek prechádza týmto časom s blahodarným pocitom slobody a sebestačnej radostnosti, ako cez neviditeľný pancier chránený proti vonkajšiemu svetu a jeho dobiedzavosti a banálnosti.

 3. Akoby sa človek z návalu a nárazov masy ľudí zachránil na úplne prázdny vŕšok a teraz oddychujúc sa môže obzerať za ním zostatú tlačenicu.

 4. Keď človek takýmto spôsobom od svojich blížnych a všetkých vecí odstúpi, bude jeho zdržanlivosť (odstup) a tiež jeho postoj voči nim slobodnejší a priateľskejší, lebo celé previazanie s nimi, prostredníctvom zasahovania, obrany (odmietania), želaní a strachu, ktoré z egocentrizmu vyplývajú, bude uvoľnené a rozpustené.

 5. Čisté pozorovanie učí tým tiež upokojeniu – odstúpeniu od svet budujúceho (dobývajúceho) a tým utrpenie tvoriaceho konania.

 6. Čisté pozorovanie cvičí v zanechaní a odvykaní od chytania, zasahovania a uchopenia všetkých vecí a významov, ktoré sú nelogické a zničujúce.

 1. Čisté pozorovanie je priamy prístup k poznaniu skutočnosti, ktorá človeku prináša definitívne jasný – správny pohľad, a presne tam leží hlavná hodnota meditácie a najvyššia forma jej funkcie oslobodzujúcej materiálne vedomie.

 1. Jasný (správny) pohľad je priamy a hlboko vnikajúci náhľad do troch znakov všetkého života – bytia, a to do jeho pominuteľnosti, bolestnosti (útrpnosti) a ego-zbavenosti (bezegovosti) a látky-zbavenosti (bezlátkovosti).

 2. Ale jasný pohľad existuje nielen v pojmovo-abstraktnom poznatku tejto pravdy alebo jej čisto intelektuálnom uznaní, ktoré pre osobný životný postoj zostáva nezáväzné, ale je to skôr vedomosť skúsenosti – empirická znalosť pravdy, ktorá je získaná cez jasnú a zreteľnú pozorovaciu konfrontáciu s vlastnými fyzickými a psychickými javmi.

 3. Preto patrí k účinným a človeka pretvárajúcim vedomostiam.

 4. To znamená, že kto niečo skutočne vie a skutočne podľa toho koná, ten to vie skutočne dokonale, kto ale niečo vie a nekoná podľa toho, vie to len nedostatočne.

 1. Čo cez meditačný jasný pohľad dospeje k zrelosti, cez konfrontáciu so skutočnosťou, sa označuje ako jasný vhľad – hľadisko.

 2. Ale jediná možnosť ako dosiahnuť jasný výhľad – vhľad je čisté pozorovanie a čistá pozornosť vôbec.

 3. Už len príležitostné použitie v každodennom živote, keď je vždy na to (taká) možnosť, prináša oslobodzujúci a uvoľňujúci účinok na myšlienkový svet, vedomie a podvedomie a tým prirodzene na psychiku, čím opäť budú poskytnuté lepšie vnútorné a vonkajšie podmienky pre ďalšiu meditačnú činnosť.

 1. K povahe jasného – správneho pohľadu patrí spoznávať veci a významy vnútorného a vonkajšieho sveta ako neosobné procesy, ako “čisté javy”, aby v takomto poznaní boli oslobodené od všetkého zaslepenia – obloženia (zaclonenia), od vášne (túžby), nenávisti a chtivosti a všetkých podobných alebo príbuzných neduhov.

 2. V určitej miere a v obmedzenej dobe sa objavujú človeku tieto poznania už v počiatočných čistých pozorovaniach, čím nastáva pozvoľná aklimatizácia, podvedomia a psychiky na “vyššiu atmosféru” poznania jasného pohľadu, jemne odstupňovaná, aby nenastalo nijaké preťaženie a vývoj neutrpel nijakú ujmu.

 1. Človeku vlastný nastávajúci odstup od všetkých vecí a od seba samého prostredníctvom čistého pozorovania, ukazuje vo svojej vlastnej skúsenosti možnosť a šťastie úplného odtrhnutia od všetkého zaťažujúceho.

 2. So všetkou zreteľnosťou sa ukáže, že počiatočné len občasné “šliapnutie stranou” zo sveta trápenia a nešťastia vedie k úplnému “vyjdeniu von” do sveta mieru a harmónie, ktoré ako nejasné tušenie a predtucha najvyššej slobody v človeku tlie.

 1. Človeku môže byť tento najvyšší cieľ ešte veľmi vzdialený, predsa prostredníctvom vnútornej skúsenosti, cez svoje čisté pozorovanie mu to odrazu nebude úplne cudzie, ale naraz akosi dôverné a utišujúce.

 2. Začína meditačne cvičiacemu nastávať určitá forma dôvernej znalosti, čím to v ňom vzbudí pozitívnu príťažlivú silu, ktorá by sa nemohla rozvíjať, keby sa jednalo o niečo čisto abstraktné, čomu nič vo vlastnej skúsenosti nezodpovedá.

Neoficiálny preklad z knihy Einführung in die Meditation od Eduarda Alberta Meiera https://shop.figu.org/b%C3%BCcher/einf%C3%BChrung-in-die-meditation

Nech je MIER na Zemi

Každý člověk by se měl denně snažit, aby všem ostatním šel (a žil) příkladem

Při pohledu na aktuální celosvětovou situaci v dubnu 2018 a na hrozící válečnou eskalaci se mnohý člověk táže, co může jako jednotlivec on sám udělat, aby na Zemi přispěl k uskutečnění míru. Nakonec musí každý člověk – tedy každá žena, každý muž a každé dítě – začít sám u sebe tím, že v sobě vytvoří mír, lásku, harmonii a svobodu, v důsledku čehož na základě jeho dobrého příkladu pak jednoho vzdáleného dne nastane na Zemi skutečně MÍR.

Prorok Nového Věku, BEAM = »Billy«Eduard Albert Meier k tomu řekl při 427. oficiálním kontaktu z 9. července 2006 následující:

Žel je to ale v současné době ještě tak, že inteligence velké masy pozemšťanů je dosud v plenkách, a sice včetně všech těch, kteří zastávají funkce státních mocnářů a kteří lidstvu přináší neštěstí, smrt, zhoubu, zničení, válku a teror.

Všichni si ale myslí – národy, jakož i státní mocnáři a jejich vazalové –, že jsou po stránce své inteligence natolik vzdělaní, že už se nemají v této věci co naučit, takže si myslí, že po stránce rozumu a pochopení jednají správně, což ovšem nikterak neodpovídá pravdě, neboť ve skutečnosti jsou propastně neinteligentní, a postrádají tedy cenné pochopení a skutečný rozum.

Lidí se skutečně evolutivně cennou inteligencí, resp. s výrazným rozumem a náležitou chápavostí lze na Zemi nalézt žel jen pomálu, ale oni jsou ti, kteří se snaží o evoluci vědomí pozemšťanů a učí je, co je to láska, mír, moudrost, svoboda a harmonie.

A protože je takovýchto lidí žel jen málo, bude trvat ještě dlouho, než se všechno zlo změní a nastane proměna k lepšímu.

Ovšem každý jednotlivec ze všech těchto zmíněných nemnohých lidí se musí denně snažit o to, aby všem ostatním šel (a žil) příkladem, neboť jen na základě živoucího příkladu správného způsobu života podle Tvořivých zákonitostí, je možné, aby pozemšťané budovali svou inteligenci, resp. svůj rozum a svou chápavost; to je ovšem možné pouze i na základě nezbytných rozhovorů, myšlenek, pocitů, činů a psaných slov za účelem poučení.

Změnu k lepšímu lze přivodit jen tak, že oni nemnozí opravdu vědoucí a inteligentní lidé budou nepřetržitě ponaučovat své bližní ve věci pravdy, a sice i tehdy, když se v myšlenkovém světě lidí prozatím neinteligentních zachytí jen špetka těchto ponaučení.

Přidává-li se totiž špetka ke špetce, pak se z toho utváří něco, co se stále zvětšuje a co se stává stále rozsáhlejším, a co se následně i rozšíří, zesílí a nakonec vytvoří nepřehlédnutelný faktor, který už nebude možné opomíjet.

(Výňatek z FIGU Zeitzeichen č. 94, květen 2018)

zdroj: http://cz.figu.org/

viz také: http://cz.figu.org/uceni-ducha/mir-at-je-na-zemi

Otvorený list prezidentke SR Zuzane Čapútovej. Globálna hrozba s ničivými následkami aj pre strednú Európu a Slovensko

doručenie kancelárii prezidenta 20.12.2019 15:09:13 pod číslom 16858/2019/KPSR

Vážená pani prezidentka Zuzana Čapútová,

chcel by som Vás informovať o probléme, o ktorom sa vôbec nehovorí a pritom sa dotýka každého z nás.

Slovensko z určitého pohľadu vyzerá, ako úspešná krajina, úspešný príbeh, úspešný projekt. Námestia miest sa rekonštruovali, máme nové vlaky, železnice, diaľnice, opravené cesty, chodníky, školy, nemocnice, vznikli nové obchodné a nákupné centrá, nové bytové výstavby, rodinné domy, nezamestnanosť je na najnižšej úrovni, atď. Avšak v tieni týchto úspechov ostávajú stáť všetky negatíva, ktorých je žiaľ podstatne viac. Pod hranicou chudoby žije vyše 12 % ľudí, to je vyše 600 tisíc ľudí, každý z nich nemá väčší príjem ako 360 eur mesačne. Viac ako 50% ľudí má podpriemerné príjmy. Kriminalita je stále vysoká, za rok sa stane cirka 70 tisíc trestných činov, čo je denne takmer 200 trestných činov, a najviac je ich v bratislavskom kraji, ktorý sa chváli najvyššou životnou úrovňou. Medzi ďalšie negatíva patrí slabá zlá kvalita života menej rozvinutých regiónov, zdravotný stav ľudí, zástupy chorých v čakárňach, nedostatok lekárov, nedostatok iných odborných pracovníkov, ďalej nedostatky vo vzdelávaní, v poľnohospodárstve, kultúre, v spravodlivosti, atď. atď., iné všeobecne známe väčšie či menšie nedostatky v spoločnosti v celom jej spektre.

Oveľa vážnejšie problémy sú však na globálnej – európskej, svetovej úrovni, ako sú ničenie životného prostredia, zmena klímy, migrácia, atď., ktoré za určitých okolností môžu mať oveľa horší a radikálnejší vplyv na spoločnosť. Do roku 2030 bude amazonských dažďových pralesov zničených až 60%. Pralesy v Ázii sú už dnes zničené tri štvrtiny. V Afrike je nedotknutých iba 8% pralesov. Ročne sa zničí 125 tisíc km2 pralesov (rozloha českej a slovenskej republiky). To má prirodzene ničivé následky pre prírodu, flóru a faunu, tiež pre klímu a obsah kyslíku v atmosfére, ktorý je pre všetky životné formy na Zemi životne dôležitý. Skutočnosťou totiž je, že tropické dažďové pralesy produkujú 40% celkového kyslíku. Pokiaľ dohromady uvážime emisie CO2 v súvislosti s budúcim odlesňovaním trópov, potom je nutné k roku 2100 počítať so 100 až 130 miliardami ton emisií CO2. Následne hrozí kyslíkový a atmosférický kolaps, po ktorom vyhynie všetok život.

Za všetkým stojí problém preľudnenie planéty. Tým, že ubúda úrodnej pôdy, tým pádom nebude a nie je dosť potravín (vyváženej a pestrej stravy) pre taký počet ľudí na Zemi. Každý deň pribudne na Zemi 270 tisíc ľudí, toľko ľudí, ako je v meste Košice, každý deň. Dá sa povedať, každý jeden deň, o jedny Košice v počte ľudí viac na svete.

Rád by som Vás požiadal upriamiť pozornosť na tento najväčší, najprimárnejší celosvetový problém – preľudnenie – z ktorého až následne sa odvíjajú ďalšie druhotné, sekundárne problémy, ako sú ničenie životného prostredia, zmena klímy, migrácia, atď atď.

zdroje informácií: http://cz.figu.org/files/downloads/FIGU%20ohledne%20PRELIDNENI%202.pdf
cz.figu.org
www.figu.org

Preľudnenie – štatistické zistenia o populácii vo svete.
Každý jeden deň o jedno mesto Jersey City viac vo svete? Áno aj nie.
Každý týždeň (každých 7 dní) o jednu Viedeň viac vo svete? Áno aj nie.
Každý mesiac o jeden Bangkok viac vo svete? Áno aj nie.
Každý rok o jeden Egypt viac vo svete? Áno aj nie.
Každý rok o jedny Filipíny viac vo svete? Áno aj nie.
Každých 7 rokov o jednu Európu viac? Áno aj nie.

Áno v počte ľudí, ktorí pribudnú na Zemi, a nie v počte km2 rozlohy, plochy. Nie v počte potravy, áno v počte ľudí, nie v počte bytov a domov, nie v počte záhrad, lesov, potrebnej vody, kyslíka, životného prostredia, nie v počte infraštruktúr, čerpacích staníc, železníc, letísk, nie v počte zdravotníckych, kultúrnych, športových zariadení, škôl, škôlok, nie v počte obchodných centier, obchodov, mc donaldov, nie v počte pracovných miest, pracovísk, závodov, ale v počte ľudí áno. Ľudia pribúdajú a ostatných vecí, potrebných pre týchto pribúdajúcich ľudí nepribúda. Týmto sa vytvára stále väčšia a väčšia disproporcia, nepomer, stále väčšia a väčšia priepasť, nerovnomernosť, neúmernosť.

Denne pribudne na Zemi 270 tisíc ľudí, ľudí ako je obyvateľov v meste Jersey City.
Rozlohy, životného priestoru a potrieb nepribúda.
Týždenne pribudne na Zemi 1,9 milióna ľudí, ľudí ako je obyvateľov v meste Viedeň.
Rozlohy, životného priestoru a potrieb nepribúda.
Mesačne pribudne na Zemi 8,3 milióna ľudí, ľudí ako je obyvateľov v meste Bangkok.
Rozlohy, životného priestoru a potrieb nepribúda.
Ročne pribudne na Zemi 100 miliónov ľudí, ľudí ako je obyvateľov v celom Egypte.
Rozlohy, životného priestoru a potrieb nepribúda.
Rovnako 100 miliónov ľudí žije na Filipínach, toľko ľudí ročne pribudne na svete,
ale rozlohy, životného priestoru a potrieb ročne pre 100 miliónov ľudí nepribúda.
Každých 7 rokov pribudne na Zemi 700 miliónov ľudí, ľudí ako má Európa obyvateľov,
ale rozlohy, životného priestoru a potrieb pre tých ľudí nepribúda.

Japonsko schvaľuje prvé experimenty s embryami ľudí a zvierat

Japonsko schválilo experimenty so zvieracími embryami, ktoré by sa nemali zničiť, ale mali by sa pestovať hybridné bytosti až do narodenia, aby v nich pestovali ľudské orgány. Výskum je však kritizovaný.

Hybridní ľudia a zvieratá – takéto experimenty vo výskume doteraz podliehali na celom svete prísnym predpisom. Japonsko teraz schválilo prvé testy na embryách zvierat a ľudí, ktoré môžu zostať nažive.

Japonské ministerstvo vedy a výskumu obhajuje v tejto oblasti a vďaka zmene zákona, vývoj takých ľudsko-zvieracích hybridov je povolený až po pôrodu. Výskumník kmeňových buniek z Tokijskej univerzity, ktorý pracuje s tímom zo Stanfordskej univerzity v Kalifornii, požiadal o povolenie.

viac na zdroji: https://de.sott.net/article/33645-Fluch-oder-Segen-Japan-erlaubt-Geburt-von-Mischwesen-aus-Mensch-und-Tier-fur-Organzuchtung

https://www.nature.com/articles/d41586-019-02275-3

Preľudnenie – úvaha a štatistické zistenia o populácii vo svete

Každý jeden deň o jedno mesto Jersey City viac vo svete? Áno aj nie.

Každý týždeň (každých 7 dní) o jednu Viedeň viac vo svete? Áno aj nie.

Každý mesiac o jeden Bangkok viac vo svete? Áno aj nie.

Každý rok o jeden Egypt viac vo svete? Áno aj nie.

Každý rok o jedny Filipíny viac vo svete? Áno aj nie.

Každých 7 rokov o jednu Európu viac? Áno aj nie.

Áno v počte ľudí, ktorí pribudnú na Zemi, a nie v počte km2 rozlohy, plochy. Nie v počte potravy, áno v počte ľudí, nie v počte bytov a domov, nie v počte záhrad, lesov, potrebnej vody, kyslíka, životného prostredia, nie v počte infraštruktúr, čerpacích staníc, železníc, letísk, nie v počte zdravotníckych, kultúrnych, športových zariadení, škôl, škôlok, nie v počte obchodných centier, obchodov, mc donaldov, nie v počte pracovných miest, pracovísk, závodov, ale v počte ľudí áno. Ľudia pribúdajú a ostatných vecí, potrebných pre týchto pribúdajúcich ľudí nepribúda. Týmto sa vytvára stale väčšia a väčšia disproporcia, nepomer, stále väčšia a väčšia priepasť, nerovnomernosť, neúmernosť.

Denne pribudne na Zemi 270 tisíc ľudí, ľudí ako je obyvateľov v meste Jersey City.
Rozlohy, životného priestoru a potrieb nepribúda.

Týždenne pribudne na Zemi 1,9 milióna ľudí, ľudí ako je obyvateľov v meste Viedeň.
Rozlohy, životného priestoru a potrieb nepribúda.

Mesačne pribudne na Zemi 8,3 milióna ľudí, ľudí ako je obyvateľov v meste Bangkok.
Rozlohy, životného priestoru a potrieb nepribúda.

Ročne pribudne na Zemi 100 miliónov ľudí, ľudí ako je obyvateľov v celom Egypte.
Rozlohy, životného priestoru a potrieb nepribúda.

Rovnako 100 miliónov ľudí žije na Filipínach, toľko ľudí ročne pribudne na svete,
ale rozlohy, životného priestoru a potrieb ročne pre 100 miliónov ľudí nepribúda.

Každých 7 rokov pribudne na Zemi 700 miliónov ľudí, ľudí ako má Európa obyvateľov,
ale rozlohy, životného priestoru a potrieb pre tých ľudí nepribúda.

 

 

Druhá zem: Ako nás sondy NASA priviedli bližšie k objaveniu exo-života

Až donedávna sa vedci domnievali, že Zem nemá žiadne analógie mimo slnečnej sústavy. Ale dve misie NASA – Keplerov vesmírny teleskop a kozmická sonda Dawn – tieto domnienky zrušili.

“Pred 35 rokmi, keď sme hovorili o vývoji vesmírneho teleskopu Kepler, nepoznali ani jednu planétu mimo slnečnej sústavy. Teraz sa zistilo, že v galaxii je viac planét ako hviezd. Teleskop Kepler ukázal, že budúce generácie majú reálnu šancu objaviť a kolonizovať Mliečnu dráhu, ” uviedol  vedúci výskumu misie William Borucki, ktorého citovala NASA americká agentúra pre letectvo .

Podľa Boruckiho prvé roky Keplerovej misie ukázali, že v galaxii sú miliardy planét. Podľa nedávnych odhadov NASA existuje v Mliečnej dráhe viac planét ako hviezd.

Navyše ďalekohľad objavil niektoré exotické planetárne rodiny, ktoré otriasli vierou astronómov v jedinečnosť slnečnej sústavy. Napríklad planetárna rotácia v systéme Kepler-80 bola synchronizovaná tak, aby priniesla jedno a to isté číslo každých 27 dní.

Je celkom možné, že v skutočnosti existujú ešte menšie planéty  ako Zem.

Podľa predstaviteľov misií je množstvo zhromaždených výskumných údajov tak veľké, že vedci ešte nedokončili analýzu. Možno existujú ďalšie zaujímavé objavy, ktoré prinášajú ľudstvo bližšie k odpovedi na hlavné otázky: ako jedineční sme? Existuje nejaký iný život vo vesmíre?

zdroj:

https://de.sputniknews.com/wissen/20181108322898019-nasa-suche-nach-neuer-erde/