DIREKTÍVY

´Billy´ Eduard Albert Meier
DIREKTÍVY
SMERNICE
PRAVIDLÁ SPRÁVANIA
k vypracovaniu/dosiahnutiu a udržaniu fyzickej, psychickej a vedomej čistoty a zdravia;
vypracované v rámci nasledovania zákonov a odporúčaní hygienickej starostlivosti o telo, psychiku, ducha a vedomie, ktoré sú zakotvené v UČENÍ DUCHA

PREDSLOV

Odjakživa toho bolo ľuďmi mnoho napísaného a povedaného o zákonoch a odporúčaniach ľudskej hygieny a o správaní sa vo vzťahu k zdraviu, spolužití s prostredím a životospráve. Vzhľadom na túto skutočnosť sa objavujú už v najskorších dobách dejín ľudstva veľmi známe mená ľudí, ktorí sa zaoberali týmto predmetom, ktorých tu ale nie je potrebné
uvádzať. Je však dôležité poznamenať, že na jednej strane všetky veličiny tohto učenia spravidla hovorili a písali v odbornom žargóne, ktorý priemerný človek nikdy nemohol pochopiť, a na druhej strane boli nimi často tiež predkladané nesprávne fakty v dôsledku nedostatku lepších poznatkov. To nutne viedlo k tomu, že jazyk odborného žargónu, teda jazyk vedcov, nebol ľuďmi pochopený, zatiaľ čo vyplývajúce fakty boli učiteľmi vysvetľované málo a nie dostatočne jasne.
Ak človek nezaoberajúci sa vedami chce a má pochopiť postupy a výsledky ako aj smernice vedy, potom sú tieto pre neho vysvetlené jazykom, ktorý mu je bežný a zrozumiteľný. Z tohto dôvodu je obrovské množstvo kníh a spisov, ktoré napísali lekári a vedci, pre obyčajného človeka úplne neužitočné a bezcenné, pretože na jednej strane nie je pochopená vedecká terminológia, odborný žargón a na druhej strane tiež mätúca vetná stavba a forma výkladu.
Vedecký odborný žargón lekárov a vedcov bol vždy na vine, že masa ľudstva, ktorá nie je vedecky alebo medicínsky vzdelaná, nedokáže porozumieť ich učeniu a dodnes im nemôže porozumieť; a keď sa k tomu pridá ešte mätúca štruktúra viet a výkladov, potom je možnosť pochopenia rovná NULE. Oddávna neboli ľudia schopní /a nemôžu ani dnes/ porozumieť učeniu tých, ktorí sú zásadne zodpovední za poučenie a vyučovanie ľudí vo všetkých možných ohľadoch. Toto nevyhnutne viedlo k tomu /a vedie ešte aj dnes/, že ľudia sa od lekárov a vedcov odvracajú a vydávajú sa svojou vlastnou cestou, predovšetkým pokiaľ ide o ich zdravie, pre ktoré sa obracajú radšej na mastičkárov, prikladačov rúk, čarodejníkov a podobných šarlatánov, ktorí im zrozumiteľnými slovami môžu objasniť a ozrejmiť každý nezmysel a každú možnú boľačku; pričom ale pravda vedeckých poznatkov a efektívna pomoc dobrého a učeného lekára stále viac upadá do puta márnosti.
Len učenia a knihy atď. v jazyku zrozumiteľnom normálnemu človeku sú pre neho užitočné a zmysluplné a skutočne poučné, pričom tiež štruktúra viet a výklad musia byť tvorené tak, že sú nekomplikované, všetko obsahujúce, naozaj vysvetľujúce a zrozumiteľné. Inými slovami to znamená, že vedecké vysvetlenia a riešenia atď., tak ale tiež lekárske opisy, pre vedecky a lekársky nevzdelaných ľudí musia byť predkladané v im zrozumiteľnom jazyku. Ak je to tak, potom človek tiež prijme učenie, usmernenia, pokyny a poznatky, a potom podľa toho koná.
Nadnesený, pompézny (pseudodôležitý) jazyk a mnohé odborné výrazy nijako človeku neprospievajú (a nie sú vôbec užitočné), ak jazyk a výrazy chápe práve tak málo, ako neprehľadnú a komplikovanú štruktúru viet a opisov. Staré kňazské a vedecké zákony boli na vine, že kňazstvo /kňazi boli v dávnych dobách často tiež vedci/ a veda boli odvetvia spoločnosti, ktorým bolo všetko podriadené. Bežnému občanovi bolo dokonca pod trestom smrti zakázané zaoberať sa vedou a medicínou alebo sa len dotknúť papyrusu týchto inštitúcií. Medicína a vedy ako aj kňazský úrad platili za tajné vedy, ktoré boli obyvateľstvu zakázané pod trestom smrti a vyhradené iba pre málo vyvolených a samozrejme iba vedúcim osobnostiam. Tým mohli byť ľudia držaní skrátka a pod knutou a až do krvi
utláčaní a vykorisťovaní. To sa čiastočne zachovalo do dnešnej doby, pričom však treba povedať, že okrem iného sú dnes ľuďom predkladané vedecké a lekárske fakty v spisoch a knihách atď., avšak v takej forme, že tomu priemerný človek nerozumie; tým zostáva skutočnosť nepochopenia rovnaká ako oddávna. To však v človeku ako kedysi prebúdza pocit a dojem jeho nedostatočnosti a podriadenosti (zotročenia, útlaku) zo strany medicíny a vedy, kňazstva a vlády.
Skutočne, a pri všetkej úcte pred mnohými veľmi dobrými lekármi a vedcami, ktorých osobne poznám a vážim si ich, je to predsa tak, že mnohí učenci /tiež kňazi a vládnuca vrstva ako aj boháči/ sa cítia vyvýšení nad bežného občana a tiež sa stavajú nad neho v bláznivej viere, že oni sú niečo lepšie. Ale všetci z nich sú skutočne iba ľudia ako ty a ja, iba to, že ich znalosti a schopnosti predstihujú tie naše v ich špeciálnej oblasti, to však nemôže byť dôvod, aby sa cítili povýšení nad ostatnými ľuďmi.
Odkedy Univerzum existuje, už veľmi dlho predtým než bol vytvorený človek, boli dané celkovému a ešte nevytvorenému životu tvorivé zákony a odporúčania, a síce prostredníctvom samotnej tvorivej prasily. Tieto zákony a odporúčania tvorivého usporiadania majú platnosť už od veľkého tresku, z ktorého vzišiel vesmír a všetok život. Ale tieto zákony a odporúčania sú odvtedy trvalé a platili po všetky uplynulé miliardy rokov, ako tiež platia v súčasnosti a ešte budú platiť – nezmeniteľne a priamo. V týchto tvorivých zákonoch a odporúčaniach je však obsiahnuté celkové potrebné učenie pre život všeobecne a v každej forme, taktiež toto učenie je odpradávna dané a nemeniteľné. Tvorivé zákony a odporúčania, v ktorých sú obsiahnuté pravidlá usporiadania, smernice, určenia a celouniverzálne potrebné učenie atď., zahŕňa všetky vedomosti a všetky pokyny (poučenia) života, ktoré ani človekom ani vedeckými pokusmi a pod. nikdy nemôžu byť zmenené. Ak budú urobené nové objavy, či už v medicíne alebo inde vo vedeckej oblasti, vo forme vedenia ľudí alebo národa, v poznaní vedomia sa týkajúcich a duchovných faktov alebo v akejkoľvek inej oblasti, potom môžu byť takisto poznatky, ako aj z toho vzniknuté výsledky a účinky všetkého druhu vždy len v rámci toho, čo obsahujú tvorivé zákony a odporúčania a ich pravidlá usporiadania, smernice a určenia, ako aj ich celkovo univerzálne platné učenie každej formy. A skutočne, v tvorivých zákonoch a odporúčaniach nič, ale vôbec nič nechýba, pretože je v tom zohľadnené všetko, dokonca aj to, čo je človeku až doteraz ešte úplne nepochopiteľné a absolútne neznáme. Ak sa napr. vydávajú smernice učenia medicíny a hygieny atď., potom sa tieto zakladajú veľmi dobre na poznatkoch človeka, pretože prostredníctvom výskumov atď. tieto smernice objavil.
To však neznamená, že smernice správania atď. sú produktom samotného človeka, pretože v skutočnosti nie sú. Iba pritom človek získal pozorovaním, testami a výskumom atď., poznatky o platnom tvorivom zákone, ktorý teraz vyjadruje prostredníctvom svojho rozumu a jazyka. Teda človek môže len získať a vytvoriť poznatky a smernice ako aj výsledky a produkcie atď., ktoré už od trvania (existencie) tvorivej univerzálnej sily sú základne obsiahnuté v jej zákonoch a odporúčaniach. Presne tu zasahujú DIREKTÍVY do nezadržateľne sa otáčajúceho kola tvorivého
učenia, aby vybrali niektoré direktívy /smernice/ na ceste otáčania a sprístupnili ich človeku v zrozumiteľnom jazyku, ako to muselo byť od nepamäti. Pritom je tiež možné zistiť, že samotné aspekty najmodernejších čias sú zahrnuté v UČENÍ DUCHA a takisto nezmeniteľné, ako odjakživa. Vývoj človeka na Zemi priniesol so sebou to, že sa spolu zmiešali rôzne jazyky alebo že vznikli určité odborné jazyky pre určité vedné oblasti, s ktorými dnes človek musí žiť. Nie vždy sa preto dá vyhnúť odborným výrazom, a preto sú popísané v zátvorkách zrozumiteľnou formou, prinajmenšom v DIREKTÍVACH F.I.G.U. Kde takéto vysvetlenia v zátvorke chýbajú, bude nutné vziať na pomoc lexikón /podľa možnosti lexikón medicíny alebo podobný/, pretože kde chýbajú údaje, tam sa jedná spravidla o odborný výraz, ktorý zahŕňa v sebe obsiahlu a mnohostrannú látku, ktorá nemôže byť objasnená jedným jediným vysvetľujúcim slovom. Týka sa to predovšetkým chorôb a pod. vecí, ktoré môžu byť správne vyložené len prostredníctvom komplexného vysvetlenia.
DIREKTÍVY obsahujú smernice UČENIA DUCHA, ktoré pochádza z tvorivých zákonov a odporúčaní a odhaľujú mnohé veci v oveľa širšej podobe ako všetky doterajšie poznatky celej pozemskej vedy. Takže sa mnohokrát objaví, že direktívy uvádzajú fakty, ktoré sú lekárom ako aj vedcom ešte absolútne neznáme, a ktoré musia byť ešte desaťročia či storočia alebo dokonca tisícročia trvajúcimi výskumnými procesmi vyskúmané a zistené. Napriek svojim enormným vedomostiam je pozemský človek dosiaľ nevedomý začiatočník, ktorý sa iba vydriapal na prvú priečku nekonečne dlhého rebríka, ktorý vedie k vedomostiam, ktoré zďaleka prekonávajú aj tie najfantastickejšie a najodvážnejšie sny človeka.
Billy

ALKOHOL
Alkohol predstavuje hlavne pochutinu a len vo veľmi obmedzenej miere potravinu a liečivo. Je mnoho druhov alkoholu, možno ich však rozdeliť do niekoľkých hlavných skupín alebo hlavných typov:
1) Jablkové víno /mušt/vykvasená jablková šťava/
2) Zmiešané ovocné víno /mušt/vykvasená šťava z rozličného ovocia/
3) Víno /nápoj z vínnej révy/
4) Šumivé víno /nápoj z vínnej révy/
5) Ovocný destilát (pálenka) /jablká, hrušky atď./
6) Zemiakový destilát /vypálené zo zemiakov/
7) Ryžový destilát /vypálené z ryže/
8) Víno a destiláty z ostatných plodov /pomaranče, ananásy atď./
9) Absint destiláty (z paliny)/absint, uzo (ouzo), arak atď.
10) Obilné destiláty /žitná, whisky, vodka atď./
11) Pivo /nápoj z chmeľu/
12) Likér /plody, bobule, ovocie atď. s prísadou alkoholu/
13) Rum /cukrová trstina/
14) Bobuľové destiláty atď.
15) Destiláty z kôstkového ovocia /čerešne, slivky a pod./ atď. atď.

Vyššie uvedených 15 druhov alkoholu predstavuje len niekoľko z celkovej ponuky na trhu. Alkohol získaný kvasením alebo destiláciou/pálením stimuluje u ľudí a zvierat, predovšetkým v spojení s horkými látkami, sekréciu žalúdočnej šťavy a ovplyvňuje hlavne nervový systém a obehovú sústavu (srdcovocievny systém). Predávkovanie alkoholom je pre ľudí a zvieratá spravidla smrteľné, ak
tomu ešte nezabráni včasný lekársky zásah. 1 deciliter silného destilátu užitého naraz, môže už spôsobiť na alkohol nezvyknutému človeku životu nebezpečnú alebo prinajmenšom ťažkú úplnú opitosť, ktorá je spojená so stavom DELIRIUM TREMENS:

Ukážka z knihy Direktiven https://shop.figu.org/b%C3%BCcher/direktiven

Leave a Reply