ÚVOD DO MEDITÁCIE

 1. Prostredníctvom meditácie sa človek naučí meditačnej koncentrácii.

 2. Tá je pre človeka potrebná, aby v každej podobe, teda v psychickej ako aj duchovnej a materiálnej oblasti vytvoril vyrovnanosť – harmóniu.

 3. Ďalej vedie tiež k tomu, že sa duchovné sily môžu realizovať (zužitkovať) rovnako ako sa materiálne vedomé idey môžu uskutočniť cestou sily vedomia a duchovnej sily.

 4. Tým sa teda cez meditačnú koncentráciu môže človek naučiť rôzne veci, ako napr. telepatiu, teda prijímanie myšlienok druhých ľudí, ako aj vysielanie myšlienok k druhým ľuďom, ktorí tieto potom prijímajú, keď sú k tomu spôsobilí.

 5. Ďalej sa tiež prostredníctvom meditačnej koncentrácie človek môže naučiť telekinézu, prostredníctvom ktorej môže byť pohybované materiálnymi predmetmi bez toho, že by sa ich bolo nutné dotýkať rukami a teda budú uvedené do pohybu iba prostredníctvom čisto duchovnej sily.

 6. Okrem toho sa tiež prostredníctvom meditácie naučí človek vysielať duchovné vedomie, čím bude schopný sa preniesť duchovne vizuálne do minulosti a budúcnosti, aby si udalosti priniesol a tieto si uvedomil.

 7. Udalosti, ktoré boli, sú alebo iba prídu.

 8. Tak sa človek naučí prostredníctvom meditácie všetko, čo v duchovnej oblasti možného leží, odkiaľ skúsený meditujúci môže tiež vždy priviesť potrebné sily, keď ich potrebuje.

 9. Celý súhrn meditácie a meditačnej koncentrácie slúži tiež k tomu, ako musí byť tiež dôrazne vysvetlené, vytvoriť vyrovnanosť medzi negatívnym a pozitívnym, pričom sily, ktoré zvonka prenikajú nie sú ani negatívne ani pozitívne, ale vyvážené.

 10. Iba človek sám robí tieto sily vždy negatívne alebo pozitívne, vždy podľa jeho vlastného spôsobu myslenia a cítenia a podľa príslušného spôsobu konania.

 11. Meditácia a meditačná koncentrácia musí viesť k tomu, že človek sám seba dôkladne spozná a nad sebou samým účelnú kontrolu môže vykonávať.

 12. A toto všetko slúži tiež k tomu, aby človek niečo zo seba samého uskutočnil a tiež pomohol okoliu novým a cenným poznaním.

 13. To teda znamená, že prostredníctvom meditácie a meditačnej koncentrácie musí v každom ohľade napredovať veľký rozvoj v materiálnej oblasti práve tak ako v duchovnej oblasti.

 14. Toto je ale spojené so zjednotením úsilia a snahy, s čím musí každý človek počítať, keď sa o to či ono usiluje; a toto úsilie v tomto prípade je práve meditačná koncentrácia a meditácia v sebe samom celkovo, ktorú ale až neskôr môže človek uplatniť, keď meditačnú koncentráciu ovláda.

 1. Meditačná koncentrácia funguje tak, že človek niečo jasne vidí, jasne pozoruje a jasne spoznáva, bez toho, že by pri tom mal nejaké myšlienky.

 2. Človek si vytvára vôľu, aby meditačnú koncentráciu vykonal, aby niečo uchopil (pochopil, zachytil), aby niečo uskutočnil, pričom ale, keď cieľ je vytýčený (dosiahnutý), vytvorená vôľa je úplne odstavená a mimo pozornosti musí byť ponechaná.

 3. Teda prevádza človek pri meditácii iba čisto meditačnú koncentráciu, pozorovanie v najčistejšej forme; jasný – čistý pohľad, alebo čo to potom priamo tiež je, ale stále bez venovania pozornosti (všímania si) vytvorenej vôle.

 4. Meditujúci potom tiež nehovorí „Chcem sa teraz koncentrovať, chcem to a to a ono urobiť.“

 5. Ak by meditujúci toto robil, totiž, že svoju vôľu do meditácie vtiahne, potom sa nemôže v žiadnej forme koncentrovať.

 6. To teda znamená, že človek svoje zmysly (myseľ) na niečo celkom určité musí nasmerovať, na čo sa potom koncentruje.

 7. Pri tejto koncentrácii nesmú byť ale prechovávané žiadne myšlienky, ale má pozostávať jedine len z absolútne jasného pohľadu alebo jasného pozorovania v čistej pozornosti.

 8. To znamená, že človek úplne bez myšlienok musí pozorovať objekt svojej koncentrácie.

 9. Toto pozorovanie musí nasledovať tak, že zodpovedá čistému pozorovaniu, ktoré meditujúcemu a koncentrujúcemu sa pred zrakom vedie – predvádza, aký objekt koncentrácie v skutočnosti je.

ZHRNUTIE

 1. Meditácia teda znamená: Vypracovanie vyrovnanosti – vyváženosti, vypracovanie jasného pohľadu (vhľadu) a jasného (čistého) pozorovania, naučenie sa duchovnému vysielaniu vedomia do sfér minulosti a budúcnosti, naučenie sa duchovných schopností ako telepatia, telekinéza atď. atď.

 2. Toto všetko je len malá časť toho, čo môže človek prostredníctvom meditácie a meditačnej koncentrácie dosiahnuť.

 3. V skutočnosti vedie všetko ešte oveľa ďalej, a teda až do nekonečna.

 4. Človek sa naučí prostredníctvom meditácie čítať myšlienky druhého človeka, to značí, telepaticky myšlienky zachytiť a telepaticky myšlienky odoslať tak, že im druhý človek porozumie aj keby žil na inom nebeskom telese, a keď on sám je schopný telepatie.

 5. Človek sa tiež prostredníctvom meditácie učí používať svoje duchovné sily, prostredníctvom telekinézy pohybovať vecami a predmetmi čisto duchovnou silou, riadiť ich vôľou a myšlienkami a tak teda vedomím, bez toho, aby sa ich človek vôbec rukami dotýkal alebo svojimi fyzickými silami musel pohybovať.

 6. Pomocou meditácie môže človek časom do budúcnosti alebo minulosti vidieť (nazrieť) prostredníctvom duchovného putovania vedomia, čím môže potom vyhľadať udalosti, ktoré raz boli alebo ktoré raz prídu atď. atď.

 7. K tomu vedie meditácia a meditačná koncentrácia.

 8. V základe ide pri meditácii a meditačnej koncentrácii o to, aby sa človek najprv raz naučil koncentrovať.

 9. Koncentrovať sa, ale neznamená, že sa človek vôľou – úmyselne myšlienkami na niečo sústredí, ale že si jednoducho základnú vôľu vybuduje, aby niečo v tej forme robil.

 10. Tak teda, aby cieľ dosiahol alebo jednoducho si cieľ vytýčil.

 11. Po tomto vsadení – stanovení vôle, ale je vôľa sama odsunutá stranou, na čo sa potom prostredníctvom vybudovanej vôle uskutočňuje koncentrácia.

 12. To značí, že niečo, objekt (predmet) atď., je považovaný za koncentračný bod.

 13. Tento bude potom čisto, jasne pozorovaný bez jedinej myšlienky na to použitej a bez akejkoľvek predstavivosti.

 14. Teda bude pritom len čisto pozorovaný, bez toho, že pritom budú zachytené alebo myslené myšlienky, bez toho, že myšlienky plynú, bežia, aby všetko jasne videné a jasne pozorované bolo, lebo pri všetkom sa smie prejaviť iba čisto koncentračný jasný pohľad (vhľad) a čisté pozorovanie.

 15. Pri celom procese musí teda zostať vôľa odstavená, lebo koncentrovať sa neznamená vôľou chcieť tvrdohlavo prenikať (sa presadzovať) prostredníctvom príslušných myšlienok, ale znamená položiť si cieľ a tento cieľ dosiahnuť cez čisto koncentračnú silu.

 16. Vsadený cieľ alebo jednoducho vyvolený príslušný objekt bude potom čisto pozorovaný a čisto nazeraný, a len a len na to smie a musí byť zúžený.

 1. Človeku nezvyknutému meditácii spravidla spôsobí na začiatku veľké problémy.

 2. To preto, lebo človek nie je spravidla zvyknutý skutočne sa na niečo meditačne sústrediť.

 3. Naučiť sa meditačnú koncentráciu teda nie je žiadna hračka, ale veľmi tvrdá a opravdivá námaha.

 4. Naučiť sa meditačnú koncentráciu alebo celkom obyčajnú koncentráciu môže človeku zabrať niekoľko týždňov, druhému to ale môže trvať len dni alebo mnoho mesiacov a rokov, podľa toho ako práve vo svojom živote a vo všetkých svojich názoroch (chápaní), pôsobení, konaní a myslení smeruje.

 5. Obzvlášť začiatky učenia sa koncentrácii sú veľmi ťažké, pretože na začiatku takého cvičenia sa vždy prejavujú tzv. cudzie myšlienky.

 6. Takéto cudzie myšlienky, ale nepredstavujú produkt – výtvor, ktorý pochádza zvonka mimo človeka, lebo cudzie myšlienky zodpovedajú najvlastnejším myšlienkam cvičiaceho, pretože pramenia z jeho vlastného myšlienkového sveta.

 7. Cudzie myšlienky sa nazývajú tieto myšlienkové formy preto, lebo sa nevzťahujú na cvičenia koncentrácie, tak teda sú z hľadiska koncentrácie cudzie.

 8. Cudzie myšlienky teda nemajú s koncentráciou vôbec nič spoločné.

 9. Tieto cudzie myšlienky, ale vbiehajú na začiatku koncentračných cvičení ustavične automaticky do koncentračných pokusov, až kým sa človek nenaučí skutočne a naozaj koncentrovať.

 10. Keď sa takéto myšlienky prejavia, a to je automatické pri učení sa koncentrácie alebo meditačnej koncentrácie, čo každý novo sa učiaci sám náhle (prekvapivo) zistí, potom musia byť tieto cudzie myšlienky jednoducho znovu odsunuté nabok a koncentračné cvičenie odznova začať.

 11. Každý novo začínajúci má túto skúsenosť, totiž, že sa počas koncentračného cvičenia úplne odrazu zistí, že sa znova venuje hocakým iným, len nie na vec sa vzťahujúcim myšlienkovým pochodom.

 1. K naučeniu sa meditácie a meditačnej koncentrácie vedú rôzne cesty.

 2. Ale jednoduchá cesta vedie cez dýchanie, pričom sa človek učí svoj vlastný dych pozorovať a jasne poznávať.

Ukážka z knihy
Einführung in die Meditation
Meier, Billy Eduard Albert
https://shop.figu.org/b%C3%BCcher/einf%C3%BChrung-in-die-meditation

Leave a Reply