Rýchlosť a dosah lásky resp. citov

Úryvok z knihy Gesetz der Liebe, https://shop.figu.org/b%C3%BCcher/gesetz-der-liebe

Tiež láska a všetky jej formy sú podriadené určitej rýchlosti, ktorá je zodpovedajúco prispôsobená tomu, či forma lásky alebo jednoducho láska pochádza z polomateriálnej oblasti psychiky – citov, a teda je afektívnou láskou, alebo či sa jedná o formu lásky resp. lásku efektívnej formy, ktorá ako v múdrosti zažívajúca skúsenosť a zážitkový vzťah a záujem je vytvorená v bloku pocitov (pociťovania).

V polomateriálnej citovej oblasti psychiky sa pohybujú city a ich impulzy rýchlosťou svetla, ako je to tiež v prípade, keď preniknú do čisto materiálnej oblasti, opustia telo a rozšíria sa do okolia alebo priestoru. A keďže city produkujú elektromagnetické kmity (vibrácie), ktoré rýchlosťou svetla z bloku citov vystupujú a von kmitajú, tak bude pochopiteľné, že city resp. ich impulzy budú vždy slabšie, čím viac sa vzďaľujú od pôvodného zdroja, pretože ako je známe kmity sú vždy slabšie, čím viac prekážok im príde do cesty, napr. vo forme iných kmitov, stien, objektov a priestorových vzdialeností atď. Preto je tiež jasné, že kmity (vibrácie) afektívnych foriem lásky kdekoľvek takým spôsobom zoslabnú a celkom zaniknú, že z nich nič nezostane. Z tohto dôvodu sa tiež vyskytuje to, že napr. prežívajúci vzťah a záujem dvoch afektívne milujúcich sa ľudí sa sploští a zmenší, čím väčšia bude vzdialenosť, keď sa na kratší či dlhší čas rozdelia. Už samotná stena, nádrž alebo kmity lásky absorbujúce a odmietajúce (odrážajúce) iné kmity môžu ovplyvňovať a zoslabovať kmity (vibrácie) afektívnej lásky, zatiaľ čo už väčšie vzdialenosti môžu stačiť, aby kmity úplne zanikli a tak lásku nechali „vychladnúť“, vždy podľa stupňa a hĺbky afektívnej a teda citovo podmienenej lásky.

Afektívna láska je teda tiež cez vzdialenosť alebo nejaké prekážky brzdiace kmity a protikmity atď. vo svojom dosahu a intenzite obmedzená a vystavená nebezpečiu zoslabenia a rozpadu. Preto sa môže vyskytnúť napr. to, že dvaja afektívne sa milujúci ľudia sa pomaly alebo náhle stávajú odcudzenejší, keď sa medzi nich dostanú prekážky, ktoré brzdia kmity, alebo keď medzi nimi ležia veľké vzdialenosti. Toto sa však môže stať iba vtedy, keď prežívajúci vzťah dvoch milujúcich sa ľudí môže byť označený ako normálny, bežný a nevyskytuje sa žiadny degeneratívny sklon ako napr. podriadenosť, závislosť. Pri takomto vzťahu totiž môže byť napr. pri odlúčení (rozdelení) vyvolané úplné poškodenie fyzického tela a psychiky, teda pri ľuďoch závislých prostredníctvom podriadenosti. Samovražda nie je v takomto prípade zriedkavosťou.

Afektívna láska nie je teda tiež prostredníctvom nízkej rýchlosti tak spájajúca, že by dosiahla veľmi ďaleko alebo vôbec do univerzálneho priestoru. Afektívne formy lásky sú teda tiež závislé od vzdialenosti a rýchlosti, spolu s myšlienkovým a vôľovým svetom človeka, ktorý prostredníctvom svojho myslenia a vôle svoju afektívnu lásku riadi a tiež podľa toho v svojej sile, intenzite ovplyvňuje. Že sa na tom taktiež ešte podieľa určitá fantázia, je tiež skutočnosť, ktorá sa nedá poprieť.

Afektívna láska je teda sama už prostredníctvom nízkej rýchlosti vibrácií citov iba 299 792,5 kilometra za sekundu vzdialenostne vo svojej trvalosti (odolnosti) obmedzená a celkovo ohrozená, keď vzdialenosti narastajú. Úplne inak naproti tomu reaguje efektívna láska, ktorá tvorivo podmienená je v tej forme, že je vytvorená z bloku pocitov oblasti ducha a podľa toho tiež vo svojich kmitoch (vibráciách) rýchlosť 107000 násobok rýchlosti svetla vykazuje, a keďže je duchovnej sily, nemôže byť zabrzdená žiadnymi prekážkami nijakého druhu, pretože kmity (vibrácie) duchovnej formy nezadržateľne preniknú cez všetky existujúce materiálne i nemateriálne látky atď. bez straty rýchlosti a intenzity. Tiež nepredstaviteľne veľká rýchlosť 107000 násoboku rýchlosti svetla zaručuje, že kmity (vibrácie) efektívnej lásky, lásky pocitovej duchovnej povahy, nezávisle od času a bez akejkoľvek straty vždy a v každom smere celého vesmíru – univerza môžu preniknúť, čím trvá vždy a všade ako aj na všetky vzdialenosti nepretržité a stále nemenné spojenie medzi východiskom a cieľovým bodom kmitov, bez akéhokoľvek útlmu, brzdenia alebo zoslabenia. Tým je dané, že napr. dvaja ľudia alebo dve iné formy života, ktoré sú navzájom spojené v efektívnej, pocitovej láske, v každej dobe a na každom mieste aj vtedy sú spojené, keď medzi nimi ležia nezmerateľné vzdialenosti miliárd svetelných rokov alebo iných dimenzií alebo časových období. Spätosť dvoch ľudí alebo iných foriem života prostredníctvom Tvorivej lásky (lásky Stvorenia), pretože o takúto formu u efektívnej resp. pocitovej láske ide, je vždy hlboko založená, nezničiteľná a nemenná, pričom iba nezadržateľné, evolutívne ďalšie rozvíjanie môže privodiť zmenu, ktorá však vždy kráča smerom k zdokonaľovaniu.

Priestor a čas hrá pri afektívnej láske mimoriadne dôležitú úlohu pre jej trvalosť (odolnosť), zatiaľ čo pri láske-pocite, efektívnej láske je čas a priestor úplne bezvýznamný. Zatiaľ čo afektívna láska sa cez priestor a čas pomaly oslabuje a viac a viac bledne až k neexistencii, čo je vždy dané mierou a rozsahom priestoru a času, tak je efektívna láska absolútne nezávislá od priestoru a času, a je úplne jedno akú mieru a rozsah priestor a čas tiež vykazujú. Afektívna láska je teda obmedzená prostredníctvom priestoru a času vo svojej trvalosti a stabilite, pretože sa oslabuje a tlmí cez priestorové a časové podmienky, v ktorých kmity (vibrácie) citov a tým lásky pomaly vyblednú, zoslabnú a rozpustia sa, pretože ich rýchlosť je príliš nízka, zatiaľ čo kmity (vibrácie) efektívnej lásky, lásky-pocitu sú cez svoju vysokú Tvorivú rýchlosť všadeprítomné a neobmedzene sa zachovávajú ich vibrácie spojenia prežívajúceho vzťahu a záujmu, a síce bez nejakého kolísania vo svojej intenzite a odolnosti.

Leave a Reply