Mierová meditácia

Každý človek vedomí si zodpovednosti sa spravidla zamýšľa nad mnohými témami týkajúcich sa toho kam smeruje naše pozemské ľudstvo. Jedna z najdôležitejších a aj vždy znova aktuálnych tém, nad ktorými je premýšľané a filozofované, je téma mier. Ale o mieri alebo vojne na našej Zemi zdá sa rozhodujú sily, ktoré jednotlivý človek nemôže ovplyvniť, pretože, kto už má možnosť oných moc majúcich zastaviť, ktorí pozemské ľudstvo ženú na pokraj sebazničenia?

Tento rezignovaný a fatalistický postoj, ale otvára dvere a brány práve tým silám, ktoré sú lačné po moci a chcú všetko strhnúť k sebe. Ale mier nemôže byť vynútený ani masovými demonštráciami, pretože nielen solidarita národov musí byť posilnená, ale aj vedomie spolupatričnosti ľudí ako ľudí. Toto vedomie spolupatričnosti, ktoré je pre celosvetový mier nevyhnutné, musí každý človek v sebe prehĺbiť (zvnútorniť), a vo vzťahu ku každému človeku na našej planéte tiež žiť. Toto vedomie, že všetci ľudia sú podriadení tým istým tvorivým zákonom a disponujú rovnakými danými tvorivými právami, nemôže byť verbálne znázornené, pretože to vznikne samo z vnútorného mieru a vnútorného poznania, že všetci ľudia sledujú spoločný cieľ k dosiahnutiu ktorého je dôležitý každý jednotlivý človek. Hoci každé mierové úsilie má vychádzať od každého jednotlivého človeka, je predsa možné úsilie jednotlivca ako aj celého ľudstva podporiť a popohnať. K tomu slúži mierová meditácia, ktorú spoločne vykonáva približne 3381 pozemských ľudí (stav k novembru 1989) a 3,5 miliardy mimozemských ľudských bytostí, šesťkrát mesačne.

Pri účasti na mierovej meditácii sú čo najpresnejšie dodržiavané dané pravidlá a určené meditačné doby:

Mierová meditácia je vykonávaná každý 1. a 3. víkend každého mesiaca a to:

v sobotu
o 18:30h SEČ – zimného (19:30h SEČ letného) a
o 20:00h SEČ – zimného (21:00h SEČ letného) a
v nedeľu
o 20:00h SEČ – zimného (21:00h SEČ letného)

Pre krajiny, ktoré sa neriadia SEČ, je čas prepočítaný podľa SEČ a pre meditáciu presne dodržiavaný.

Meditačný čas trvá pre každú mierovú meditáciu presne 20 minút.

Všetky časové údaje sú presne a svedomito dodržiavané. Ako smernica poslúži čas z rozhlasu resp. atómové hodiny v Braunschweigu. Zásadne treba dbať na to, že je lepšie začať s meditáciou o niekoľko sekúnd skôr ako neskôr! Koniec meditácie môže byť ohlásený tlmeným zvukovým signálom ako napr. slabým pípaním elektronického budíka atď. Všetci účastníci, ktorí sa mimo S.S.S.C. (Semjasino stredisko striebornej hviezdy) zúčastňujú, sú používaním malej pyramídy (pozri str.68) spojení so silovým centrom v Stredisku (S.S.S.C.).

Nie je dôležité, na ktorom mieste v tuzemsku alebo zahraničí sa človek mierovej meditácie účastní. Rozhodujúce je samotné presné dodržiavanie predpísanej začiatočnej doby mierovej meditácie, použitie vhodnej meditačnej pyramídy (dostatočný dosah = na veľkosť prihliadať podľa zoznamu rozmerov pyramídy: cestovná pyramídy = 7000 km dosah; stolná pyramída = 24000 km dosah) a použitie určenej vety pre mierovú meditáciu. Vhodné je, keď je pre mierovú meditáciu používané pokojné, nerušené miesto a podľa možností so zníženou hlučnosťou. Podľa veľkosti môže byť pyramída umiestnená buď na stôl alebo na podlahu. Pyramída je pomocou kompasu nasmerovaná tak, že jedna hrana pyramídy ukazuje presne na sever. Ak má pyramída navyše vo vnútornej časti upevnený krištáľ, potom nemá byť tento dotýkaný. Krištáľ má funkciu posilnenia otvorenia – rozvoja síl, ktoré ale iba vtedy je potrebné, keď veľkosť pyramídy nie je dostatočná na vytvorenie priameho vibračného spojenia s pozemskou centrálnou pyramídou.

Pre účasť na mierovej meditácii je na str. 68 – 69 uvedená a pre počet účastníkov odporúčaná vhodná meditačná pozícia a najmenšia vzdialenosť na pol metra ku kolmej tyči pyramídy má byť dodržiavaná. Meditačný okruh je uzatvorený uchopením ruky spolusediaceho krátko pred začiatkom meditácie. Nesmie byť počas meditácie prerušený, ako je už uvedené na str. 69. Počas mierovej meditácie sa má účastník zachovať úplne pokojný a so zatvorenými očami polohlasne vyslovovať meditačnú vetu. Počas meditácie by nemalo byť myslené na nič iné (žiadne cudzie myšlienky), čo sa priamo nevzťahuje na meditáciu – čo ale príde najskôr až po absolvovaní niekoľkých cvičení. Rýchlosť výslovnosti môže byť každému meditujúcemu podľa vlastnej mienky určená bez toho, aby musel brať ohľad na ostatných účastníkov.

Veta mierovej meditácie pochádza zo starolýrskeho jazyka a bola daná (ustanovená) už vo veľmi dávnej dobe za účelom zachovania a znovu dosiahnutia mieru. Jedine pomocou popísaného spôsobu použitia a pri dodržiavaní meditačného času a ostatných pravidiel bude mierová meditácia účinná. Iba popísaným spôsobom môžu vyvolať mierové impulzy v pozemských ľuďoch potrebnú zmenu. Prostredníctvom špeciálnych, veľmi starých ustanovení (určení) sú VŠETCI pozemskí ľudia na tieto mierové impulzy orientovaní – osloviteľní a môžu len tento druh mierových impulzov prijať a zhodnotiť, čím sa mierové úspechy, výsledky najskôr môžu prejaviť.

Rozhodujúca veta pre mierovú meditáciu znie takto:

Salome gam nan ben Urda – gan njber asala Hesporona.

Znamená:

Mier nech je na Zemi a medzi všetkými bytosťami.

 V starolýrskej vete podčiarknuté písmená sú prízvučné a predĺžene vyslovované (ako napr. podčiarknuté a v slove Salome, ktoré je vyslovované ako nemecké Saal /sál/).

výňatok z knihy Úvod do meditácie – Einführung in die Meditation
https://shop.figu.org/b%C3%BCcher/einf%C3%BChrung-in-die-meditation

autor: ’Billy’ Eduard Albert Meier

Neoficiálny preklad: Ivan Mikulík

Leave a Reply